LI DRACON CON LI NIN CAPES

Lituanian fabul traductet de Thomas Schmidt ex li german

 
Unquande esset un paisan, qui havet tri filios. Quande ili esset plu old, ili dit a lor patre. "Ples dar nos li partes de nor heredie. Noi vole migrar tra li munde."
 
Chascun filio hat elevat du levrieros. Tande ili prendet li partes de lor heredie e comensat migrar tra li munde.  Du eat un altri via e un eat in li cité. Il arivat in li cité del rey e videt que omnes esset vestit in nigri. Il eat a un tavernero e questionat: "Quo significa to, que omnes in li cité es vestit in nigri?" Li tavernero respondet: "Ho-posmidí ye tri clocca li rey va dar su filia al dracon con li nin capes quel va devorar la". Strax pos que il hat escutat ti nova, il hastat al mare. Ye li consentit hor on aportat li princessa. Il aproximat se al princessa e dit: "Si tu va maritar me, yo va salvar te del dracon."
 
Ella promesset que ella va devenir su marita, il mey solmen protecter la del dracon. 
 
Durant que ili talmen conversat li mare comensat mover se e li dracon con li nin capes reptet ex li aqua. Li filio saltat vers li dracon. Il decupat li capes del bestie e pos il decupat li lingues ex omni nin capes e mettet les in su corbe.
 
Quande on hat aportat li princessa, on hat poslassat la sol con li coche. Li cochero hat cavalcat a hem con li cavalles.
 
Pos quelc hores un servitero del rey retornat con li cavalles por prender con se li coche. Quande il hat cavalcat al mare il trovat li princessa vivent. Il mettet li capes del dracon in li coche, lassat li princessa intrar e comensat li retro-via al cité. 
 
Il arivat a un ponte, quel ductet trans un fluvie. Subitmen li servitero haltat e dit: "Si tu di que yo ha salvat te, to va esser un avantage por me e por te. Ma si tu ne va far to, tande yo va jettar te de supra del ponte e yo va lassar te dronar." Pro que ella ne volet morir, ella devet jurar, que il hat salvat la.
 
Il aportat li nin capes del dracon a hem. Tande li rey strax lassat preparar li nuptie e invitat gastes. Al nuptie anc venit li fratre, qui hat mortat li dracon. Advere li capes del dracon esset ta, ma il questionat: "Pro quo have li capes null lingues?" 
 
Li servitero respondet: "Null dracon have un lingue." Tande li fratre prendet li lingues ex li corbe e mettet les in li boccas.
 
Li senioretta dit: "Ti-ci mann ha salvat me del dracon e ti-ta mann volet dronar me. Yo devet jurar a il, que il esset li salvator.
 
Nu omni reyes e seniores decidet condamnar li servitor al morte. Ili dit: "Il mey esser ligat al caude de un cavall por traer le til il va esser mort."
 
E li senioretta esset maritat con li ver salvator.
 
Pos li maritage ili vivet un cert témpor, tande il exeat al mare. Il fat un foy e stat ta. Tande venit un fémina. Ella esset totmen humid e dit: "Car senior, lass me venir a tui bell foy por calentar me".
 
Il dit: "Tu posse far to." 
 
"Ma yo time me de tui levrieros. Lass me tuchar les unvez con mi flagelle."
 
"Bon, ples far to."
 
Li aqua-fémina tuchat li unesim can e pos li duesim can e finalmen ella tuchat li mann. Omnes transformat se in petres. Nam li aqua-fémina esset li marita del dracon. Ella volet venjar li morte del dracon, quel esset su marito.
 
Durant su migration anc li duesim fratre arivat con su levrieros in ti cité. Li tri fratres aspectet unaltru tre similmen.  Li princessa videt le migrante tra li cité e ella dit: "Esque tu ha ja retornat?"
 
Il pensat: "Quo significa to?" E il comprendet que su fratre devet esser ci. 
 
Tande il dit: "Yo ha ja retornat."
 
"Nu u tu esset tant longmen?"
 
"Ci e ta e pro to yo ha retardat me."
 
Pos to anc ti fratre eat al mare. E denov venit li fémina, qui esset un sorciera. Ella tuchat con su flagelle li canes e li fratre e ili devenit petres.
 
E anc li triesim fratre venit in li cité. Li princessa videt le e dit: "U tu esset tant longmen?"
 
Il pensat por se: "Quo ha evenit?" E il respondet: "Yo es por li unesim vez in ti-ci cité, tande certmen mi fratre es ci. Ma quande e u il ha desaparit?"
 
Li princessa replicat: "Il eat al mare e ne ha revenit."
 
Li triesim fratre dit: "Anc yo va ear a ta e yo va vider quo ha evenit."
 
Il eat al mare e trovat un loc de foy. Ta il videt li petres. Li unes esset simil al homes e li altris esset simil a levrieros. Anc il accendet un foy.
 
Tande venit li aqua-sorciera e dit: "Lass me ci calentar me!"
 
"Yo va calenter te bon."
 
Il advocat su ambi canes. Li canes captet li fémina e lacerat la. Quande ili dislacerat la du yun damas saltat ex li córpor del sorciera. 
 
Un senioretta prendet li flagelle ex salice e tuchat li petres. Strax li ambi fratres e su canes stat avan ili. Li du fratres dit:
 
"Noi ha vermen dormit tre profundmen."
 
"Yes, vu ha dormit profundmen, nam vu esset transformat in petres."
 
Pos to li du fratres maritat li ambi seniorettas. Li unesim fratre retornat al reyal castelle a su marita. E omnis vivet tre bon e felicimen.