LI UNDINA

FABUL DEL FRATRES GRIMM

Traductet de Thomas Schmidt

 

Un fratre e un sestra ludet apu un puteo e qualmen ili ta ludet ili cadet adin it. Ta infra esset un undina. Ella dit: "Nu yo ha captet vos, nu vu deve laborar durmen por me", e ella prendet les con se.

Li puella devet filar confuset repugnant lin e ella devet portar aqua adin un cavi baril. Li púer devet abatter un árbor per un obtusi hache. E ili recivet nequó altri  por manjar quam knedles queles esset tam dur quam petre.

Tande li infantes finalmen devenit ínpatient. Pro to ili atendet til li undina eat un soledí in li eclesia e ili escapat.

E quande li messe in li eclesia esset finit, li undina videt que li fratre e li sestra hat fugit e ella persequet les in grand saltes. Ma li infantes videt la ex li distantie. Li puella jettat un grand brosse detra se e ex it devenit un grand monte ex brosses con plu quam mill spines. E li undina devet grimpar súper it. Ma finalmen ella successat e superat li monte.

Quande li infantes hat videt to li púer jettat un péctine detra se. E ex li péctine crescet un grand monte ex péctines con plu quam mill dentes. Ma li undina savet qualmen ella posset se tener fixmen a it e finalmen ella superat it.

Tande li puella jettat un spegul detra se. E ex it crescet un monte de spegules. It esset tant glatt que it ne esset possibil grimpar súper it.

Tande li undina pensat: "Yo vole ear rapidmen a hem por aportar mi hache por hachar li spegul-monte".

Ma til ella hat retornat e hat finit hachar li vitre, li infantes ja desde long témpor hat escapat tro lontanmen. E li undina devet retornat sol a su puteo.