LI VISAGE IN LI NOV-ANNU NOCTE 

(Fabul de Estonia)

 

Unquande eat un puella, sin que li altris savet pri to, in li nocte del Nov-Annu in un vacui chambre. Ella posit un spegul avan se e posit du botelles de liquore a levul e a dextri del spegul. Ella sedentat se avan li spegul e regardat fixmen in li spegul por vider su futuri sponso.

Subitmen aparit un soldate, quel tenet un rapiere in su manu. Li puella terret pro li soldate e forcurret. Li soldate jettat su rapiere a ella, ma li rapiere restat fixmen in li vestimentes del puella e ella ne esset vúlnerat.

Tande li soldate desaparit. Ma li puella prendet li rapiere e celat it.

In li sequent annu li puella anc vermen recivet un ex-soldate quam marito. Quande ili ja cohabitat quelc annus, li fémina parturit un filio. Durant ti témpore li soldate trovat li rapiere, quel esset celat de su marita. Il strax questionat ella, de ú ella ha recivet li rapiere.

In prim li fémina ne volet responder. Ma finalmen ella dit it a il. Li mann incolerat e clamat, que il ha suffret mult pro li desaparit rapiere. Pro to il tande ha jurat ,que si il jamá va retrovar li rapiere, il va mortar strax li person che quel il trova it.

Pos to il tirat li rapiere e mortat su marita e poy anc su self.

(Traductet ex li german)